Informace GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE A OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Tyto zásady ochrany osobních údajů představují informační doložku o zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů souvisejících s nákupy v internetovém obchodě Winkhaus a s používáním dalších funkcí internetového obchodu, ani na zpracování osobních údajů souvisejících s používáním jiných webových stránek společnosti Winkhaus. Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem internetového obchodu jsou obsaženy v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání internetového obchodu www.sklep.winkhaus.pl, který se nachází na odkazu https://sklep.winkhaus.pl/polityka_prywatnosci.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem našich webových stránek a online služeb jsou zase obsaženy v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. se sídlem v Rydzyně, která se nachází na odkazu https://www.winkhaus.com/pl-pl/polityka-prywatnosci.

I. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?


Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "RODO") je:

Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se sídlem v Rydzyně.
Adresa: 64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 1
NIP 6970011183
Národní soudní rejstřík: Okresní soud Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, IX. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, číslo KRS 0000316790.

Generální partner - Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z o.o. se sídlem v Rydzyně.
Předseda správní rady generálního partnera: Janusz Rodzki
Prokurista: Maciej Matella

Telefon: +48 65 52 55 700
E-mail: winkhaus@winkhaus.pl

V naší společnosti jsme zřídili funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Je jím:
Marzena Jakimowicz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
E-MAIL: iodo@winkhaus.pl

II. Jaký je účel a právní základ zpracování vašich osobních údajů společností Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?


Vaše údaje shromažďujeme proto, abychom vás mohli kontaktovat pro obchodní účely (od iniciování uzavření smlouvy až po uzavření smlouvy). V závislosti na fázi našeho kontaktu existují různé právní základy pro zpracování vašich osobních údajů.

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR). Obvykle se jedná o smlouvu o prodeji zboží, smlouvu o dodávkách nebo jinou smlouvu. Smlouva nemusí mít písemnou formu a může být zachycena ve vystavené faktuře nebo pokladním dokladu. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, případné podání nabídky a provedení dalších předsmluvních činností, jakož i pro uplatnění smluvních práv, např. záruky nebo pro uplatnění nároků, souvisejících se smlouvou.

Zpracování údajů v souvislosti se zpracováním smlouvy a předsmluvními činnostmi probíhá také prostřednictvím vytváření interních databází v IT programech, na kterých pracujeme, včetně účetního softwaru.

Ke kontaktům mohou být přiřazeny dynamické údaje, např. záznamy v historii, které slouží jako důkazní materiál a informační podklad, např. pro konzultace.
V souvislosti se smluvními nebo předsmluvními činnostmi zpracováváme osobní údaje, jako je zejména jméno, adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefon, DIČ.

Kromě toho můžeme v některých případech zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR), což se týká zejména:

zasílání novin společnosti Winkhaus Serwis v tištěné podobě; za tímto účelem zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa. V případě osob uvedených v novinách zpracováváme také údaje týkající se podoby a pracovního zařazení;

prezentace vaší společnosti v seznamu servisních a montážních firem Winkhaus Polska https://sklep.winkhaus.pl/pl/storepickup nebo v seznamu distributorů zabezpečení, který je k dispozici na webových stránkách Winkhaus Polska https://www.winkhaus.com/pl-pl/dostawcy. V tomto případě jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a případně další údaje, které jste uvedli v příslušném formuláři. Osobní údaje uvedené v seznamech jsou zveřejněny na výše uvedených webových stránkách a jsou veřejně dostupné;

vyplňování zákaznických průzkumů, průzkum trhu. V tomto případě jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu číslo zákazníka, název společnosti (včetně jména a příjmení) a e-mailová adresa, případně další údaje, které jste poskytli v příslušném formuláři.

Svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to pro každý komunikační kanál zvlášť. Učiníte tak kliknutím na možnost "Odhlásit se" na konci každého e-mailu nebo nám zašlete krátkou zprávu. Pokud svůj souhlas odvoláte, zákonnost zpracování vašich údajů v důsledku vašeho souhlasu zůstává až do jeho odvolání nezměněna. Údaje jsou uchovávány až do odvolání vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho oprávněného zájmu - ochrany vašich životně důležitých zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. D) nařízení RODO) pro:

účast našich klientů a zákazníků na školeních pořádaných Správcem, webinářích nebo jiných akcích, příprava a vystavení dokladu potvrzujícího vaši účast na školení nebo akci. V této souvislosti zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, a pokud je to vzhledem k povaze akce nezbytné, údaje o adrese, datum a místo narození, rodné číslo, fotografie (obrázek), vzdělání, povolání, jména rodičů.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. F RODO) pro:

prošetřování pohledávek, přijímání opatření inkasní povahy. V této souvislosti zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, název společnosti, adresa, DIČ, rodné číslo;
finanční ochrany prostřednictvím kontroly solventnosti zákazníků/smluvních partnerů nebo pojištění pohledávek,
monitorování obrazu v prostorách naší společnosti. V této souvislosti zpracováváme osobní údaje týkající se podoby.

Společnost Winkhaus dodržuje zásady zamezení a minimalizace údajů v souvislosti se sledovanými účely zpracování s ohledem na oprávněné zájmy subjektů údajů.

III. Musíte nám poskytnout své osobní údaje?


Poskytnutí vašich osobních údajů není povinné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy nebo zpracování dotazu.

Ve všech ostatních případech, zejména v případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas odmítnout a osobní údaje neposkytnout. V takovém případě však nebude možné využít konkrétní funkci nebo událost, ke které se váš souhlas vztahuje.

IV. Odkud získáváme vaše osobní údaje?


Získáváme je od osob, ke kterým se údaje vztahují;
Získáváme je také z veřejných obchodních rejstříků (např. KRS, Výpis z obchodního rejstříku, CEIDG).

V. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?


Zákonodárce definoval různé povinnosti uchovávání a doby uchovávání. Po uplynutí těchto lhůt jsou příslušné údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo pro jiné oprávněné účely. Údaje se vymažou, když pominou účely, pro které byly zaznamenány. Konkrétní doby zpracování závisí na právním základu pro zpracování osobních údajů:

osobní údaje získané v souvislosti se smlouvou nebo předsmluvními aktivitami, zejména v souvislosti s nákupem zboží (uzavření kupní/dodavatelské smlouvy nebo jiné smlouvy) nebo nákupem zboží či služeb naší společností - jsou zpracovávány do konce promlčecí doby případných nároků smluvních stran, nejméně však 5 let (z důvodu dodržování právních předpisů, včetně daňového řádu, ukládajících povinnost uchovávat dokumenty nebo údaje),
osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zpracováváme do doby, než svůj souhlas odvoláte,
osobní údaje zpracovávané na základě vašeho oprávněného zájmu - ochrana vašich životně důležitých zájmů - zpracováváme po dobu trvání tohoto zájmu,
osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto zájmu,
osobní údaje související s monitorováním obrazu v prostorách společnosti jsou uchovávány po dobu maximálně 3 měsíců od pořízení záznamu.

VI. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?


V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

právo na přístup k vlastním osobním údajům - právo na informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje s uvedením rozsahu zpracování
právo na opravu - pokud jsou vaše údaje nepřesné nebo neúplné,
právo získat kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány, tj. právo získat údaje, které jsou o vás uloženy, ve strukturované podobě,
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním takových osobních údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Osobní údaje budou nicméně nadále zpracovávány, pokud i přes odvolání souhlasu stále existuje právní základ pro zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů - můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a v souvislosti s přímým marketingem,
právo na výmaz (právo být zapomenut) - pokud podle vašeho názoru neexistují důvody pro zpracování vašich údajů, můžete nás požádat o jejich výmaz,
právo na informace - máte právo být informováni o porušení ochrany osobních údajů, například o úniku osobních údajů,
právo podat stížnost u dozorového úřadu - pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, můžete v tomto smyslu podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jinému příslušnému dozorovému úřadu.

VII. Předáváme vaše údaje dalším společnostem (subjektům)?


Vaše údaje v žádném případě neprodáváme a v zásadě je ani nepředáváme třetím osobám mimo skupinu společností Winkhaus.
Osobní údaje předáváme pouze subjektům, které s námi spolupracují poskytováním služeb na podporu našeho předmětu podnikání nebo které jsou s námi propojeny, jedná se zejména o: kurýrní společnosti a další dopravce, společnosti poskytující IT služby, advokátní kanceláře. V těchto případech není přístup k osobním údajům účelem pověření/jiné smlouvy, ale nelze jej vyloučit.

VIII. Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor?


Vaše údaje nepředáváme mimo Polsko/EU/Evropský hospodářský prostor.

IX. Zpracováváme vaše osobní údaje automaticky (včetně profilování) způsobem, který se dotýká vašich práv?


Vaše osobní údaje nezpracováváme automaticky (včetně profilování) způsobem, který by měl vliv na vaše práva.

X. Změny zásad ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018. Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Aktuální verze je vždy k dispozici na našich webových stránkách na adrese www.winkhaus.com.pl v části Informace RODO.

Soubory ke stažení

Informace GDPR

PDFI513 KB