VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

platné pro společnost Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se sídlem v Rydzyně na adrese ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna, DIČ: 6970011183, IČO: 410023222, zapsanou v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Poznań-Nowe Miasto I Wilda v Poznani, 9. obchodní oddělení, KRS: 0000316790.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ


1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, se vztahují na všechny nabídky a smlouvy, včetně kupních a dodacích smluv, uzavírané společností Winkhaus Polska Beteligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se sídlem v Rydzyně, DIČ 6970011183, dále jen Winkhaus. Tyto podmínky platí i v případě, pokud nejsou sjednány samostatně.

1.2. Podmínky smlouvy uzavřené se zákazníkem mají přednost před těmito VSP.

1.3. Pro smlouvy uzavírané v souvislosti s prodejem v internetovém obchodě Winkhaus mají před těmito VSP přednost obchodní podmínky internetového obchodu a další předpisy týkající se internetového obchodu.

1.4. Použití obchodních podmínek nebo pravidel zákazníka nebo třetích stran je ve smlouvách a právních vztazích se společností Winkhaus vyloučeno, i když proti nim společnost Winkhaus nic nenamítá a i když je zákazník přiložil k objednávce nebo jinému dokumentu.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY


2.1. Objednávka podaná zákazníkem se stává závaznou, jakmile společnost Winkhaus objednávku potvrdí, a pokud k potvrzení objednávky nedojde, jakmile společnost Winkhaus přistoupí k realizaci objednávky.

2.2. Zákazník nemůže jednostranně změnit závaznou objednávku.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1. Ceny jsou stanoveny ze skladu ve městě Rydzyna.

3.2. Pokud jsou uvedené ceny čisté, je třeba k nim připočíst DPH v platné sazbě.

3.3. Cena je splatná do data splatnosti a na bankovní účet uvedený na faktuře DPH, resp. proforma faktuře.

3.4. Pokud zákazník neuhradí dlužnou částku v plné výši nebo částečně do data splatnosti uvedeného na faktuře DPH nebo proforma faktuře, může společnost Winkhaus podle svého uvážení uplatnit všechna nebo některá z níže uvedených práv:
a) požadovat od zákazníka záruky pro další dodávky nebo plnění smluv,
b) využít stávající záruky,
c) odstoupit od smlouvy do 60 dnů od data splatnosti faktury, aniž by byla stanovena další lhůta splatnosti,
d) požadovat vrácení zboží, které je ve vlastnictví společnosti Winkhaus a které je v držení zákazníka,
e) požadovat úroky z prodlení v obchodních transakcích nebo jiné přiměřené úroky,
f) požadovat další náhradu škody,
g) pozastavit realizaci všech nebo některých objednávek.

3.5. Zákazník může započíst pouze nespornou nebo právoplatně zjištěnou protipohledávku.

3.6. Pokud zákazník neuskuteční nákup u společnosti Winkhaus po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, pozbývají všechna individuální ujednání s tímto zákazníkem platnosti.

4. DODÁVKA A BALENÍ


4.1. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, je zboží zabaleno s náležitou péčí podle zvyklostí společnosti Winkhaus.

4.2. Dodání objednaného zboží probíhá na základě pravidel FCA (Incoterms 2020), ze skladu ve městě Rydzyna, které je zároveň místem dodání a plnění, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.3. Pokud se strany dohodly, že přepravu zajistí společnost Winkhaus, je výběr přepravní společnosti, způsobu přepravy a přepravní trasy v její pravomoci. Výše uvedené nic nemění na skutečnosti, že dodávka se uskutečňuje na základě pravidel DAP.

4.4. Společnost Winkhaus má právo požadovat, aby kupující uhradil náklady na dopravu předem, a do jejich uhrazení zadržet expedici.

4.5. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím zboží nebo pokud se dodávka opozdí z jiných důvodů, za které je odpovědný zákazník, může společnost Winkhaus uplatnit všechna nebo některá níže uvedená práva podle svého uvážení:
a) Winkhaus může po zákazníkovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z hrubé ceny zboží. Závazek zákazníka se stává splatným po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě společnosti Winkhaus k zaplacení, která nesmí být kratší než 5 dnů, a zákazník je povinen tuto pokutu zaplatit do 5 dnů od výzvy k jejímu zaplacení,
b) Winkhaus může požadovat odměnu za uskladnění zboží ve výši 5 PLN čistého měsíčně za m2 plochy, kterou zabírá zboží nebo palety, na nichž je zboží uskladněno, a zákazník je povinen tuto odměnu zaplatit do 5 dnů od výzvy.

4.6. Termíny dodávek nebo služeb je obecně třeba chápat jako pouhé orientační datum dodání, které není závazné, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak.

4.7. Pokud společnost Winkhaus není schopna dodržet termín dodání z důvodů, které nemůže ovlivnit, zejména z důvodu nedodání surovin nebo součástí výrobku, pak:
a) Winkhaus bude zákazníka neprodleně informovat a uvede nové orientační datum dodání,
b) bez ohledu na výše uvedené může společnost Winkhaus od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se dozví o zpoždění dodávky surovin nebo součástí výrobků. V takovém případě společnost Winkhaus okamžitě vrátí zákazníkovi cenu tohoto zboží, pokud byla zaplacena.

4.8. Společnost Winkhaus je oprávněna provádět dílčí dodávky, i když byly předmětem jedné objednávky.

4.9. Náklady na jednorázové obaly jsou zahrnuty v ceně zboží. Zákazník je povinen zlikvidovat jednorázové obaly na vlastní náklady a riziko.

4.10. Zákazník je povinen vrátit společnosti Winkhaus opakovaně použitelné obaly.

5. KVALITA VÝROBKŮ, ŘEŠENÍ VAD VÝROBKŮ


5.1. Zákazník je povinen zkontrolovat množství a kvalitu objednaného zboží ihned po jeho obdržení.

5.2. Lhůta pro nahlášení množstevních rozdílů ve zboží je 48 hodin od dodání zboží na místo převzetí.

5.3. Lhůta pro nahlášení závad v kvalitě je 14 dní od doručení zboží od společnosti Winkhaus na místo převzetí.

5.4. Nedodržení lhůty stanovené v odst. 5.2 nebo 5.3 bude mít za následek zánik záručních a garančních práv.

5.5. Společnost Winkhaus rozhodne o způsobu odstranění závady. Zákazník má právo vyjádřit se ke způsobu odstranění závady.

5.6. Zboží, které je předmětem reklamace, lze vrátit pouze s výslovným souhlasem společnosti Winkhaus.

5.7. Odpovědnost společnosti Winkhaus za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, jakož i na vady, které vzniknou po vydání zboží společností Winkhaus, zejména v důsledku vnějších vlivů nebo provozních chyb.

5.8. Záruka na vady výrobku je vyloučena.

5.9. Zákazník má povinnost sledovat výrobek, který je uváděn na trh. Poruchy nebo zdroje nebezpečí, které způsobují nebo mohou způsobit poruchu nebo závadu, musí být společnosti Winkhaus nahlášeny ihned po jejich zjištění. Neohlášení bude považováno za přispění ke škodě.

5.10. V případě prodeje jiným obchodníkům než obchodníkům s právy spotřebitele není společnost Winkhaus povinna vydávat návody k použití zboží ani vysvětlovat použití nebo skladování zboží. Kupující jako profesionál je povinen určit způsob použití a skladování zboží. Pokud má kupující dotaz nebo pochybnosti o použití zboží, měl by se obrátit na společnost Winkhaus.

5.11. Společnost Winkhaus upozorňuje, že prodávané zboží není kompletní sadou výrobků a může vyžadovat další komponenty. Použití výrobku závisí na řadě faktorů, včetně surovin, z nichž je finální výrobek vyroben, místa instalace, zatížení nebo frekvence používání. V případě pochybností by měl zákazník požádat společnost Winkhaus o doporučení ohledně použití těchto prvků.

6. ODPOVĚDNOST STRAN


6.1. Odpovědnost společnosti Winkhaus z jakéhokoli právního hlediska je v každém případě omezena na cenu za jednotlivou položku zboží, na kterou se vztahuje, nebo, pokud se vztahuje na celou šarži zboží, na cenu za šarži zboží, na kterou se škoda vztahuje, a vztahuje se pouze na následky úmyslného jednání.

6.2. Kromě toho společnost Winkhaus neodpovídá za ušlý zisk nebo nepřímé škody, včetně přerušení výroby, zastavení dodávek, prostojů zaměstnanců nebo jiných přímo či nepřímo souvisejících nákladů.

6.3. Nároky zákazníka na neshodu zboží se smlouvou zanikají po uplynutí jednoho roku od vydání zboží společností Winkhaus.

6.4. Smluvní strany neodpovídají za škody vzniklé v důsledku nesplnění svých povinností, pokud je toto porušení způsobeno vyšší mocí.

6.5. Pokud jsou dodávky prováděny podle výkresů nebo jiných informací poskytnutých zákazníkem a pokud tím dojde k porušení práv průmyslového vlastnictví třetích osob, nese zákazník výhradní odpovědnost za důsledky takového porušení a nahradí společnosti Winkhaus veškeré nároky třetích osob. Kromě toho neodpovídá společnost Winkhaus v tomto případě za shodu zboží se zamýšleným použitím zákazníka, ale pouze za provedení v souladu s návrhem.

6.6. Žádná ze stran nenese odpovědnost za následky událostí způsobených vyšší mocí.

7. ZACHOVÁNÍ VLASTNICKÝCH PRÁV


7.1. Vlastnické právo přechází na zákazníka nejdříve po zaplacení celkové ceny za toto zboží.

7.2. Datem platby se rozumí datum připsání dlužné částky na účtu společnosti Winkhaus.

7.3. Až do zaplacení zboží zůstává společnost Winkhaus vlastníkem zboží také v případě, že jsou výrobky společnosti Winkhaus zpracovány, smíchány nebo kombinovány s jinými výrobky.

7.4. Na žádost společnosti Winkhaus je zákazník povinen oznámit svému zákazníkovi vlastnictví a poskytnout společnosti Winkhaus informace a dokumenty potřebné k uplatnění práv společnosti Winkhaus vůči zákazníkovi v souvislosti s vlastnictvím zboží. Společnost Winkhaus je rovněž oprávněna informovat kupujícího zákazníka o vlastnictví.

7.5. Pokud si třetí osoby činí nároky nebo uplatňují právo na zboží, které je ve vlastnictví společnosti Winkhaus, je zákazník povinen o tom neprodleně písemně informovat společnost Winkhaus.

7.6. Na žádost společnosti Winkhaus poskytne zákazník společnosti Winkhaus seznam zboží, které nebylo zaplaceno a které je ve vlastnictví společnosti Winkhaus, spolu s uvedením místa, kde se zboží nachází, a zda bylo zboží zpracováno/kombinováno s jiným zbožím a zda bylo dodáno jiné straně.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


8.1. Společnost Winkhaus má status velkého hospodářského subjektu ve smyslu čl. 4 odst. 6 zákona ze dne 8. března 2013 o zamezení nadměrných průtahů v obchodních transakcích.

8.2. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost Winkhaus o jakékoli změně vlastnictví, právní formy společnosti nebo jiných okolnostech ovlivňujících její finanční situaci, jakož i o jakékoli změně sídla nebo adresy.

8.3. Společnost Winkhaus je zapsána v databázi odpadů pod číslem 000107278.

8.4. Ustanovení těchto VSP se nevztahují na spotřebitele nebo obchodníka s právy spotřebitele v rozsahu bodů 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. 5.10. a v případech, kdy další práva vyplývají ze závazných právních předpisů.

8.5. Výlučnou soudní příslušností pro spory se zákazníkem je soud příslušný podle sídla společnosti Winkhaus, pokud závazné právní předpisy nestanoví jinak.

8.6. Na všechny smlouvy, v nichž jsou tyto VSP obsaženy, se vztahuje polské právo, stejně jako na samotné VSP, s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

8.7. Informační doložky GDPR jsou k dispozici zejména na webových stránkách: https://cs.winkhaus.com/cs/Datenschutz.

8.8. VSP v této verzi jsou platné od 9. října 2023.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PDFI133 KB