Všeobecné obchodní podmínky

uplatňované společností Winkhaus Polska Beteiligungs společnost s ručením omezeným, komanditní společnost (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa) se sídlem v Rydzyně, ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna, DIČ (NIP): 6970011183, IČO (REGON): 410023222, zapsanou v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku (Krajowego Rejestru Sądowego), vedeném u Okresního soudu Poznaň-Nowe Miasto I Wilda v Poznani, IX. Obchodní oddělení, KRS: 0000316790.

1. Obecná ustanovení


1.1. Předmětné všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, se vztahují na veškeré nabídky a smlouvy, v tom kupní smlouvy a smlouvy o dodání zboží realizované společností Winkhaus Polska Beteligungs společnost s ručením omezeným, komanditní společnost (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa) se sídlem v Rydzyně, DIČ (NIP): 6970011183, dále jen „Winkhaus“. Tyto podmínky platí rovněž v případě i když nebudou samostatně dojednány.

1.2. Smluvní podmínky smlouvy uzavřené se zákazníkem mají přednost před těmito VOP, avšak v rozsahu neupraveném smlouvou jsou tyto VOP závazné. Přednost podmínek platnosti smlouvy je rozuměna tak, že neplatí ustanovení VOP, které jsou v rozporu s ustanoveními smlouvy a musí je nahradit příslušná ustanovení smlouvy.

1.3. V případě smluv, které se uzavírá v rámci internetového obchodu Winkhaus, se přednostně používají pravidla upravující prodej internetového obchodu a další související předpisy týkající se on-line prodeje.

1.4. Použití/aplikování obchodních podmínek anebo pravidel zákazníka či třetích stran je vyloučené ve smlouvách a v právních vztazích se společností Winkhaus i v případě, kdy společnost Winkhaus nevznese námitku, jak rovněž v případě, že zákazník je připojí k objednávce nebo k jinému dokumentu.

2. Uzavření smlouvy2.1. Zákazníkem podaná objednávka je závazná po jejím potvrzení společností Winkhaus, a v případě nepotvrzení objednávky – v okamžiku zahájení společností Winkhaus realizace předmětné objednávky.

2.2. Zákazník nemá možnost jednostranně změnit závaznou objednávku.

3. Kupní cena a platební podmínky3.1. Kupní cenou se rozumí cena „loco sklad“ (výdej zboží ve skladu prodávajícího) v obci Rydzyna.

3.2. Pokud uvedenou kupní cenou se rozumí ceny netto, je třeba připočíst daň z přidané hodnoty (DPH) dle aktuálně platné sazby.

3.3. Cena je splatná ve lhůtě a na bankovní účet uvedený na faktuře – daňovém dokladu anebo na proforma faktuře.

3.4. Firma Winkhaus si vyhrazuje právo reakce na provádění změny cen (zvýšení) s ohledem na ceny energie, surovin a materiálů. Provedení změny cen, respektive jejich zvýšení v souvislosti s výše uvedeným bude oznámeno s předstihem minimálně čtyř týdnů.

3.5. V případě nezaplacení zákazníkem pohledávek v plné výši nebo zčásti ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu nebo na proforma faktuře, společnost Winkhaus může uplatnit všechna nebo některá – podle svého uvážení – z níže uvedených práv:
a) požadovat po zákazníkovi záruku za účelem zabezpečení dalších dodávek anebo realizace smluv,
b) realizovat dosavadní zajištění,
c) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 60 dnů ode dne splatnosti uvedeného na faktuře, bez určení dodatečné lhůty pro úhradu,
d) požadovat vrácení zboží, které je majetkem společnosti Winkhaus, a je v držbě zákazníka,
e) vymáhat úroky z prodlení v obchodních transakcích a další příslušné úroky,
f) požadovat účinnou náhradu škody,
g) pozastavit realizaci veškerých anebo některých objednávek.

3.6. Zákazník může započíst vzájemné pohledávky pouze v případě, že je to nesporné anebo pravomocně rozhodnuté.

3.7. Pokud zákazník nenakupuje zboží ve společnosti Winkhaus v průběhu dvanácti po sobě následujících měsíců, veškerá individuální ujednání s tím zákazníkem pozbývají platnosti.

4. Dodávka a balení zboží


4.1. Nedohodnou-li se strany jinak, zboží je balené s náležitou pečlivostí, v souladu s praxí uplatňovanou společností Winkhaus.

4.2. Dodávka objednaného zboží probíhá podle principů FCA - ujednané místo dodání (Incoterms 2020), loco sklad v obci Rydzyna, který je zároveň místem dodání zboží a plnění služby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.3. Shodnou-li se strany na tom, že Winkhaus zařizuje dopravu, to společnost Winkhaus je oprávněná zvolit dopravní firmu, způsob expedice a trasu přepravy. Nic to nemění na skutečnosti, že prodávající nese veškeré riziko spojené s dodáním zboží do smluvního místa určení dohodnutého s kupujícím (DAP).

4.4. Winkhaus má právo požadovat platbu předem, co se týče nákladů na dopravu a pozastavit odeslání zásilky do úhrady platby.

4.5. Pokud je zákazník v prodlení s odběrem zboží anebo je opoždění z jiných důvodů, za které odpovídá zákazník, Winkhaus může využít libovolně některé ze svých níže uvedených oprávnění:
a) Winkhaus může žádat po zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % hrubé ceny dotyčného výrobku. Smluvní pokuta bude vymahatelná po uplynutí stanovené lhůty (nemůže být kratší než 5 dnů) uvedené ve výzvě k zaplacení, zaslané společností Winkhaus, a zákazník je povinen uhradit touto pokutu ve lhůtě do 5 dnů od obdržení výzvy k zaplacení takové pokuty.
b) Winkhaus může požadovat úhradu za uskladnění zboží ve výši 20 PLN netto měsíčně za 1m2 plochy využité pro uskladnění zboží nebo palet, na kterých je zboží uskladněné, a zákazník je povinen zaplatit takovou úhradu ve lhůtě do 5 dnů od obdržení výzvy k zaplacení.

4.6. Dodací lhůty zboží nebo služeb je třeba rozumět pouze jako orientační informace, které nemají závazný charakter s výjimkou případu, že je to přímo stanoveno ve smlouvě anebo v důsledku dohody stran.

4.7. Pokud společnost Winkhaus nebude schopna dodržet dodací lhůtu z důvodů, které nemůže ovlivnit, zejména z důvodu nedostatečné dodávky surovin anebo klíčových prvků produktů, v tom případě:
a) Winkhaus bude o tom ihned informovat zákazníka s uvedením nového termínu dodávky,
b) nezávisle na tom, může společnost Winkhaus zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy ve lhůtě 60 dnů ode dne získání firmou Winkhaus informací o zpožděních v dodávkách surovin anebo klíčových prvků produktů. V takovém případě společnost Winkhaus neprodleně vrátí zákazníkovi cenu zaplacenou za toto zboží, pokud byla uhrazena.

4.8. Společnost Winkhaus je oprávněna k realizaci dílčí dodávky i v případě, když se to vztahuje na jednu objednávku.

4.9. Náklady na jednorázové obaly jsou zahrnuty v ceně zboží. Zákazník je povinen likvidovat jednorázové obaly na vlastní náklady a riziko.

4.10. Zákazník má povinnost vrátit společnosti Winkhaus veškeré opakovaně použitelné obaly.

4.11. V případě dodávky zboží s evidentně poškozeným obalem se po zákaznících požaduje, aby přijaly dodávku, ačkoliv s výhradami a potvrzením v dodacím listu přijetí zboží v poškozeném obalu. Zákazník je povinen neprodleně o tom informovat firmu Winkhaus, alespoň v písemné formě.

5. Kvalita výrobku, nároky z vad zboží5.1. Po zákaznících se požaduje, aby kontrolovali množství a kvalitu objednaného zboží ihned po jeho obdržení.

5.2. Lhůta pro nahlášení nesrovnalostí v množství nebo kvalitě zboží je 48 hodin od okamžiku dodání zboží na místo převzetí.

5.3. Lhůta pro nahlášení jakostních nedostatků činí 14 dnů ode dne dodání zboží z firmy Winkhaus na místo převzetí.

5.4. Zmeškání lhůty uvedené v odst. 5.2 nebo 5.3. způsobí zánik nároků na smluvní a zákonnou záruku.

5.5. Společnost Winkhaus rozhodne o způsobu odstranění vady. Zákazník má právo se vyjádřit ohledně způsobu odstraňování vady.

5.6. Zboží, které je předmětem reklamace, může být vrácené pouze s výslovným souhlasem společnosti Winkhaus.

5.7. Odpovědnost společnosti Winkhaus za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a vady, které vznikly až po dodání zboží firmou Winkhaus, zejména v důsledku působení externích faktorů anebo chybné manipulace.

5.8. Pokud smluvní strany dohodly buď výslovně, nebo implicitně určitou jakost výrobku, představuje to dohodu, alespoň implicitně, že nejde o vadu/nedostatek, pokud se zboží odchyluje od objektivních požadavků v souladu s dohodnutou kvalitou.

5.9. Zákonná záruka za vady výrobku je vyloučena.

5.10. Po zákaznících se požaduje, aby sledovali výrobky uváděné na trh. Provozní závady anebo zdroje nebezpečí, které mohou způsobovat nebo způsobují nesprávné a chybné funkce nebo poruchu, je třeba nahlásit společnosti Winkhaus ihned po jejich zjištění. Nenahlášení bude v takové situací považováno za přispění ke vzniku škody.

5.11. V případě prodeje hospodářským subjektům, na které se nevztahují práva spotřebitele, nemá firma Winkhaus povinnost přikládat návod k obsluze prodávaného zboží, ani vysvětlení ohledně používání a uskladňování zboží. Kupující je jako profesionál zavázán k určení způsobu použití/exploatace a uschovávání výrobku. Pokud kupující má dotazy nebo pochybnosti týkající se použití věcí, obrátí se na firmu Winkhaus.

5.12. Winkhaus informuje, že prodávané zboží není kompletní sadou a může vzniknout potřeba použití dodatečných prvků /elementů. Způsob použití výrobku závisí na široké škále faktorů, v tom surovinách, které jsou obsaženy ve finálním produktu, místě montáže, zatížení a četnosti použití. V případě jakýchkoliv pochybností je zákazník povinen obrátit se na firmu Winkhaus s dotazem o doporučení týkajícího se těchto prvků.

6. Software


6.1 V případě dodávky softwarových výrobků zákazník obdrží od společnosti Winkhaus pouze datový nosič a získává nevýhradní, prostorově a časově neomezené právo používat software na něm uložený.

6.2. Autorská práva, patentová práva, ochranné známky a veškerá vedlejší autorská práva týkající se software a dalších předmětů, které firma Winkhaus dodává nebo poskytuje zákazníkům v rámci zahájení a plnění smlouvy, mohou být uplatňované výlučně v rámci smlouvy mezi smluvními stranami. Pokud se zmíněná práva týkají třetích osob, to společnost Winkhaus získává příslušná užívací práva.

6.3. Zákazník nebude vykonávat zálohování počítačového softwaru ani dokumentace vcelku ani zčásti. Zálohovaná data musí být v rámci technických možností označena informací o autorských právech původního nosiče dat a bezpečně uložena. Informace o autorských právech nesmí být vymazána, pozměněna nebo skrytá.
Zálohové kopie, které už nejsou déle potřebné, musí být vymazány či zničeny. Návod k obsluze a další námi zpřístupněné dokumenty se mohou kopírovat pouze pro interní účely.

6.4. Každé neoprávněné použití počítačového softwaru zákazníkem vede automaticky ke ztrátě jeho veškerých práv k užívání.

6.5. Dodatečně platí licenční podmínky používání toho softwaru, který společnost Winkhaus poskytuje zákazníkům.

7. Odpovědnost smluvních stran


7.1. Odpovědnost společnosti Winkhaus na základě právních titulů je v každém případě omezena jen na ceny za jednotlivý kus zboží, kterého se to týká, a pokud se to týká celé šarže jako celku, se kterou souvisí škoda, vztahuje se pouze na následky úmyslně protiprávního jednání.

7.2. Winkhaus nenese odpovědnost za ušlý zisk anebo nepřímé škody, v tom zastavení produkce, pozastavení dodávek, přerušení pracovní činnost ani za ostatní náklady nepřímo anebo přímo s tím související.

7.3. Nároky zákazníků spojené s rozporem zboží s kupní smlouvou zanikají po uplynutí roku od okamžiku dodání zboží firmou Winkhaus.

7.4. Strany nenesou odpovědnost za škody vzniklé z důvodu porušení své povinnosti v rozsahu, ve kterém porušení vznikne v důsledku vyšší moci. Okolnost je považovaná za případ vyšší moci zejména v případě vojenské mobilizace, války, škody způsobené požárem nezaviněným stranami, povodně, omezení nebo přerušení dodávky na pracoviště elektrické energie a plynu, epidemie a pandemie.

7.5. Pokud jsou dodávky zboží realizovány podle obrázků anebo dalších informací dodaných zákazníkem a zároveň jsou tím porušena práva průmyslového vlastnictví třetích osob, pouze zákazník nese odpovědnost za následky takového porušení a osvobodí společnost Winkhaus od veškerých požadavků nahradit škodu třetím osobám. Kromě toho společnost Winkhaus v takovém případě neodpovídá za soulad zboží s předpokládaným zákazníkem určením pro daný účel, a pouze za zhotovení v souladu s návrhem.

7.6. Na dodávky a služby se vztahuje výhrada, že nejsou známy žádné překážky bránící plnění zakázky z důvodů příslušných vnitrostátních anebo mezinárodních ustanovení, zejména předpisy v oblasti kontroly vývozu, jakož i embarga a dalších sankcí. Týká se to rovněž zákazníka v případě vývozní zásilky anebo související s importem možné přepravy zboží. V případě vývozu/exportu, přepravy nebo dovozu zboží zákazníkem, zákazník se zavazuje, že bude v náležitém rozsahu dodržovat všechny polské a evropské předpisy, jakož i veškeré vnitrostátní a mezinárodní předpisy v oblasti kontroly vývozu, a také embarga a dalších sankcí.

7.7. Zákazník se zavazuje dodat na žádost firmy Winkhaus veškeré informace a dokumenty požadované pro vývoz, přenos anebo dovoz (např. prohlášení o místě určení). Zpoždění v důsledku vývozní kontroly anebo autorizačních postupů způsobí zrušení data a času dodávky. V případě, že nebudou vydána nezbytná povolení anebo zákazník nedodá potřebné doklady nebo informace ve stanovené lhůtě, firma Winkhaus má právo na odstoupení od smlouvy pokud jde o vadné součástky. Nároky na náhradu škody s ohledem na výše vyjmenované okolnosti nedodržení termínu nepřipadají v úvahu.

7.8. Společnost Winkhaus Polska Beteiligung společnost s ručením omezeným, komanditní společnost (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa) je členskou společností skupiny Winkhaus a jako taková podléhá povinnosti podle německého zákona LkSG o dodavatelském řetězci obsahující záruku náležité péče podniků v dodavatelském řetězci za účelem předcházení případnému porušování lidských práv v dodavatelském řetězci. Grupa Winkhaus se k tomu staví velmi seriózně. Z tohoto důvodu Skupinou Winkhaus byly vytvořeny účinné kontrolní mechanismy, které umožňují identifikaci možného ohrožení v počátečním stádiu, prošetřovat potenciální porušení s cílem jim zabránit. Všichni dodavatelé mají povinnost jednat s ohledem na uznávání a respektování lidských práv a ochrany životního prostředí a poskytování patřičných informací na vyžádání, v tom informací týkajících se vlastních dodavatelských řetězců, podle svého nejlepšího vědomí a přesvědčení. Winkhaus si vyhrazuje právo využít odpovídající kontrolní a auditní pravomoci v případě opodstatněných důvodů za účelem zajištění, že požadavky LkSG budou zohledněny s odpovídající úrovní ochrany.

7.9. Skupina Winkhaus se zaměřuje na to, aby ve všech procesech nákupu a zadávání objednávek vhodným způsobem zohledňovat cíle stanovené principy udržitelného vytváření přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí a brát to náležitě v úvahu při přijetí rozhodnutí o zadání zakázky.

8. Zákaz opětovného vývozu (reexportu) – zákaz dovozu do Ruské federace


8.1. Zákazník nebude přímo ani nepřímo prodávat, vyvážet ani opětovně vyvážet zboží, na něž se vztahuje článek 12g Nařízení rady (ES) číslo 833/2014 do Ruské federace ani do využití v Ruské federaci.

8.2. Zákazník vynaloží veškeré úsilí, aby zajistit, že cíle uvedené v odstavci 8.1 nebudou narušovány třetími osobami v šířeji chápaném dodavatelském řetězci, v tom potenciálními druhotnými prodejci.

8.3. Zákazník zřídí a bude udržovat vhodný mechanismus pro sledování za účelem identifikace chování dotčené třetí strany v šířeji chápaném dodavatelském řetězci, v tom potenciálních druhotných prodejců, kteří by mohly narušit dosažení cílů stanovených v odstavci 8.1.

8.4. Každé porušení zákazníkem ustanovení uvedených v odstavcích 8.1, 8.2 nebo 8.3 se považuje za podstatné porušení základních prvků Smlouvy, a Winkhaus je oprávněn přijmout vhodná preventivní opatření, v tom zejména odstoupit od smlouvy bez výpovědní lhůty.

8.5. Zákazník bere na vědomí, že porušení týkající se zpětného vývozu do Ruské federace se musí nahlásit příslušným orgánům. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost Winkhaus o veškerých problémech s uplatňováním ustanovení odstavců 8.1, 8.2 lub 8.3, v tom o všech významných aktivitách třetích osob, které by mohly vézt k narušení dosažení cílů stanovených v odstavci 8.1. Na žádost společnosti Winkhaus, je zákazník povinen poskytnout informace týkající se splnění povinností vyplývajících z odst. 8.1, 8.2 i 8.3. ve lhůtě dvou týdnů.

9. Zachování vlastnických práv


9.1. K převodu vlastnického práva na zákazníka dochází ve chvíli úplné úhrady ceny předmětného výrobku.

9.2. Za datum provedení platby se považuje datum připsání dlužné částky na bankovní účet společnosti Winkhaus.

9.3. Winkhaus je majitelem zboží do okamžiku zaplacení a platí to rovněž v případě zpracování, smíšení anebo kombinování produktů Winkhaus s jinými produkty.

9.4. Na žádost společnosti Winkhaus je zákazník povinen informovat své zákazníky ohledně vlastnického práva a předat společnosti Winkhaus informace a dokumenty nezbytné pro uplatnění vůči zákazníkům opodstatněných práv společnosti Winkhaus, týkajících se vlastnictví zboží. Společnost Winkhaus je rovněž oprávněná k informování o vlastnickém právu subjektu kupujícího od zákazníka.

9.5. Pokud si třetí osoby dělají nárok na zboží, na které se vztahují vlastnická práva společnosti Winkhaus anebo vymáhají taková práva, je zákazník povinen o tom neodkladně písemně informovat společnost Winkhaus.

9.6. Na žádost společnosti Winkhaus zákazník doručí společnosti Winkhaus seznamy zboží, které není zaplacené a zůstává majetkem společnosti Winkhaus, včetně uvedení lokalizace tohoto zboží a informací, zda bylo zboží zpracováno/spojeno s jiným zbožím a jestli bylo dodáno jinému subjektu.

10. Závěrečná ustanovení


10.1. Společnosti Winkhaus byl udělen status velkého podnikatele ve smyslu článku 4 bod 6 zákona ze dne 8.března 2013 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.

10.2. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost Winkhaus o každé změně vlastnictví, právní formy firmy anebo jiných okolnostech, které mají vliv na jeho finanční situaci, jakož i o změně sídla nebo adresy.

10.3. Společnost Winkhaus je uvedena v Databázi produktů, obalů a odpadového hospodářství (BDO) pod číslem 000107278.

10.4. Ustanovení těchto obchodních/smluvních podmínek VOP se nepoužívají vůči spotřebiteli a vůči podnikateli, který uplatňuje práva spotřebitele ve smyslu bodů 5.2, 5.3., 5.4, 5.5., 5.8., 5.10. a v případech, kdy z kogentních ustanovení právních předpisů vyplývají jiná práva.

10.5. V případě vzniku sporů se zákazníkem je stanovena výlučná příslušnost soudu v místě sídla/soud příslušný podle sídla společnosti Winkhaus, ledaže něco jiného výslovně vyplývá z relevantně kogentních ustanovení stávajících právních předpisů.

10.6. Pro všechny smlouvy, které obsahují předmětné VOP, jakož i pro samotné VOP se používají polské právní předpisy s výjimkou ustanovení úmluvy Organizace spojených národů o mezinárodní koupi zboží (CISG).

10.7. Tyto obecné podmínek byly původně vyhotovené v polském jazyce. Veškeré překlady této smlouvy do jiného jazyka než polský jazyk jsou vyhotoveny výhradě za účelem splnění veškerých právních požadavků a/nebo pro informační účely. V případě otázek anebo pochybností rozhoduje výhradně polská verze dokumentu.

10.8. Informační doložky GDPR jsou dostupné především na webových stránkach: https://www.winkhaus.pl/pl/RODO a https://www.winkhaus.pl/pl/ochrona-danych.

10.9. VOP v současném znění nabývají účinnosti dne 23.dubna 2024.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PDFI593 KB