OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

stosowane przez Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Rydzyna, adres ul. Przemysłowa 1, 64-130 Rydzyna, NIP: 6970011183, REGON: 410023222, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000316790.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowne, zwane dalej OWU, dotyczą wszystkich ofert i umów, w tym umów sprzedaży i dostawy, realizowanych przez Winkhaus Polska Beteligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rydzynie, NIP 6970011183, zwaną dalej Winkhaus. Warunki te obowiązują również wtedy, jeśli nie zostaną odrębnie uzgodnione.

1.2. Warunki umowy, zawartej z klientem, mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWU. Jednakże w zakresie nieuregulowanym przez umowę niniejsze OWU obowiązują. Pierwszeństwo obowiązywania umowy wywołuje jedynie ten efekt, że postanowienia OWU sprzeczne z umową nie obowiązują i zostają zastąpione przez odpowiednie postanowienia umowy.

1.3. W przypadku umów, zawieranych w związku ze sprzedażą w sklepie internetowym Winkhaus, pierwszeństwo zastosowania przed niniejszym OWU mają regulamin sklepu internetowego oraz pozostałe regulacje, dotyczące sklepu internetowego.

1.4. Zastosowanie warunków handlowych lub regulaminów klienta lub podmiotów trzecich jest wyłączone w umowach i relacjach prawnych z Winkhaus, nawet jeśli Winkhaus nie wyrazi wobec nich sprzeciwu i nawet, jeśli zostały przez klienta dołączone do zamówienia lub innego dokumentu.

2. ZAWARCIE UMOWY


2.1. Zamówienie, złożone przez klienta, staje się wiążące z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Winkhaus, a w braku potwierdzenia zamówienia- z chwilą przystąpienia do realizacji zamówienia przez Winkhaus.

2.2. Klient nie ma możliwości jednostronnej zmiany wiążącego zamówienia.

3. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI


3.1. Ceny są określane loco magazyn w miejscowości Rydzyna.

3.2. Jeżeli podane ceny są cenami netto, to należy do nich doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

3.3. Cena jest płatna w terminie i na rachunek bankowy, określony na fakturze VAT lub odpowiednio fakturze pro-forma.

3.4. Firma Winkhaus zastrzega sobie prawo do reagowania na zmiany cen energii, surowców i materiałów za pomocą podwyżek cenowych. Wprowadzenie lub podniesienie cen z tej przyczyny, jak również zmiany, jest zgłaszane z wyprzedzeniem co najmniej czterech tygodni.

3.5. W przypadku braku zapłaty przez klienta należności w całości lub w części w terminie, wynikającym z faktury VAT lub z faktury pro-forma, Winkhaus może skorzystać ze wszystkich lub niektórych- wedle swego wyboru- uprawnień, określonych poniżej:
a) żądać od klienta zabezpieczeń na poczet dalszych dostaw lub realizacji umów,
b) zrealizować dotychczasowe zabezpieczenia,
c) odstąpić od umowy w terminie 60 dni, licząc od daty terminu zapłaty, wynikającego z faktury, bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty,
d) żądać zwrotu towaru, będącego własnością Winkhaus, a będącego w posiadaniu klienta,
e) żądać odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych lub innych właściwych odsetek,
f) żądać dalej idącego odszkodowania,
g) wstrzymać się z realizacją wszystkich lub niektórych zamówień.

3.6. Klient może dokonać potrącenia tylko z bezsporną lub prawomocnie stwierdzoną wierzytelnością wzajemną.

3.7. Jeżeli klient nie dokonuje zakupów w Winkhaus przez dwanaście kolejnych miesięcy, to wszelkie indywidualne ustalenia z tym klientem tracą moc.

4. DOSTAWA I OPAKOWANIA


4.1. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, to towar jest pakowany z należytą starannością, według praktyki, stosowanej przez Winkhaus.

4.2. Dostawa zamówionego towaru odbywa się na zasadach FCA (Incoterms 2020), loco magazyn w miejscowości Rydzyna, który jest jednocześnie miejscem dostawy i spełnienia świadczenia, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

4.3. Jeżeli strony uzgodniły, że Winkhaus organizuje transport, to uprawnieniem Winkhaus jest wybór firmy transportowej oraz sposobu wysyłki i trasy transportu. Powyższe nie zmienia faktu, że dostawa odbywa się na zasadach DAP.

4.4. Winkhaus ma prawo żądać opłacenia z góry przez kupującego kosztów transportu i wstrzymać się z wysyłką do czasu ich zapłaty.

4.5. Jeżeli klient jest w zwłoce z odbiorem towaru lub jeżeli dostawa opóźnia się z innych przyczyn, za które odpowiada klient, Winkhaus może skorzystać ze wszystkich lub niektórych- wedle swego wyboru- uprawnień, określonych poniżej:
a) Winkhaus może żądać od klienta zapłaty kary umownej w wysokości 5 % ceny brutto towaru. Zobowiązanie klienta staje się wymagalne z chwilą upływu terminu, określonego w wezwaniu do zapłaty, skierowanego przez Winkhaus i nie krótszego niż 5 dni; a klient jest zobowiązany do zapłaty tej kary w terminie 5 dni od wezwania go do zapłaty takiej kary,
b) Winkhaus może żądać wynagrodzenia za przechowanie towaru w wysokości 20 zł netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni, zajmowanej przez towar lub palety, na których jest składowany, a klient jest zobowiązany do zapłaty takiego wynagrodzenia w terminie 5 dni od wezwania go do zapłaty takiej należności.

4.6. Terminy dostaw lub usług należy zasadniczo rozumieć jedynie jako informację o orientacyjnym terminie dostawy, które nie mają charakteru wiążącego, chyba, że co innego wynika wprost z umowy lub uzgodnień stron.

4.7. Jeżeli Winkhaus nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z powodu braku dostawy surowców lub elementów produktów, to:
a) Winkhaus niezwłocznie poinformuje o tym klienta, wskazując nowy, orientacyjny termin dostawy,
b) niezależnie od powyższego Winkhaus może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 60 dni, licząc od dnia uzyskania przez Winkhaus informacji o opóźnieniu w dostawie surowców lub elementów produktów. W takim przypadku Winkhaus niezwłocznie zwróci klientowi cenę za ten towar, o ile została zapłacona.

4.8. Winkhaus jest uprawniony do realizowania dostaw częściowych, nawet jeśli były objęte jednym zamówieniem.

4.9. Koszt opakowań jednorazowych jest zawarty w cenie towaru. Klient jest zobowiązany do utylizacji opakowań jednorazowych na własny koszt i ryzyko.

4.10. Klient jest zobowiązany zwrócić Winkhaus opakowania wielokrotnego użytku.

4.11. W przypadku dostawy towaru z wyraźnie uszkodzonym opakowaniem, klient jest zobowiązany do przyjęcia dostawy tylko z zastrzeżeniami i potwierdzeniem tego faktu w dokumencie dostawy. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym firmy Winkhaus, przynajmniej w formie pisemnej.

5. JAKOŚĆ PRODUKTU, POSTĘPOWANIE W RAZIE WAD PRODUKTU


5.1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i jakości zamówionego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

5.2. Termin na zgłoszenie niezgodności ilościowych towaru wynosi 48 godzin od chwili dostarczenia towaru do miejsca odbioru.

5.3. Termin na zgłoszenie wad jakościowych wynosi 14 dni od chwili dostawy towaru z Winkhaus do miejsca odbioru.

5.4. Uchybienie terminu, określonego w ust. 5.2 lub 5.3. powoduje wygaśnięcie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

5.5. O sposobie usunięcia wady decyduje Winkhaus. Klient ma prawo wyrazić stanowisko w kwestii sposobu usunięcia wady.

5.6. Towar będący przedmiotem reklamacji może być zwrócony tylko za wyraźną zgodą Winkhaus.

5.7. Odpowiedzialność Winkhaus za wady nie obejmuje normalnego zużycia towaru, jak również wad, które powstały po wydaniu towaru przez Winkhaus, w szczególności w wyniku działania czynników zewnętrznych lub błędów w obsłudze.

5.8. O ile strony wyraźnie lub w sposób dorozumiany uzgodniły określoną jakość towaru, stanowi to porozumienie, przynajmniej dorozumiane, że nie stanowi to wady, jeżeli towar odbiega od obiektywnych wymagań ze względu na uzgodnioną jakość.

5.9. Rękojmia za wady produktu zostaje wyłączona.

5.10. Klient ma obowiązek obserwacji produktu wprowadzanego na rynek. Wady w działaniu lub źródła zagrożenia, powodujące lub mogące powodować nieprawidłowe działanie lub wadę, należy zgłosić Winkhaus niezwłocznie po ich wykryciu. Brak zgłoszenia będzie traktowany jak przyczynienie się do powstania szkody.

5.11. W przypadku sprzedaży na rzecz przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy na prawach konsumentów Winkhaus nie ma obowiązku wydawania instrukcji obsługi towaru ani wyjaśnień co do zastosowania ani przechowywania towaru. Kupujący jako profesjonalista jest zobowiązany do ustalenia sposobu używania i przechowywania towaru. Jeżeli kupujący ma pytanie lub wątpliwości co do sposobu zastosowania rzeczy, powinien zwrócić się do Winkhaus.

5.12. Winkhaus informuje, że sprzedawane towary nie stanowią kompletnych zestawów produktów i mogą wymagać zastosowania dodatkowych elementów. Zastosowanie produktu zależy od wielu czynników, w tym surowców, z których składa się finalny produkt, miejsca montażu, obciążeń czy częstotliwości używania. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien zwrócić się do Winkhaus z zapytaniem o rekomendację w zakresie zastosowania tych elementów.

6. OPROGRAMOWANIE


6.1 W przypadku dostawy produktów software'owych klient nabywa od Winkhaus jedynie nośnik danych oraz niewyłączne, nieograniczone przestrzennie i czasowo prawo do korzystania z zapisanego na nim oprogramowania.

6.2. Prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i wszystkie inne pomocnicze prawa autorskie do oprogramowania, jak również do innych przedmiotów, które Winkhaus dostarcza lub udostępnia klientowi w ramach wszczęcia i wykonania umowy, przysługują wyłącznie w ramach umowy między stronami. O ile prawa te przysługują osobom trzecim, to spółce Winkhaus przysługują odpowiednie prawa do eksploatacji.

6.3. Z wyjątkiem celów tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji, klient nie będzie wykonywał kopii oprogramowania lub jego dokumentacji, ani w całości, ani w części. Kopie zapasowe muszą, w miarę możliwości technicznych, być opatrzone informacją o prawach autorskich pierwotnego nośnika danych i przechowywane w bezpieczny sposób. Informacji o prawach autorskich nie wolno usuwać, zmieniać ani zataić.
Kopie, które nie są już potrzebne, muszą zostać usunięte lub zniszczone. Instrukcja obsługi i inne udostępnione przez nas dokumenty mogą być kopiowane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy.

6.4. Każde nieuprawnione użycie oprogramowania przez klienta powoduje automatycznie utratę wszelkich praw do użytkowania przez klienta.

6.5. Dodatkowo obowiązują warunki licencyjne przewidziane dla oprogramowania, które Winkhaus udostępnia klientowi.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON


7.1. Odpowiedzialność Winkhaus z wszelkich tytułów prawnych jest ograniczona w każdym wypadku do wysokości ceny za indywidualną sztukę towaru, którego dotyczy, a jeśli dotyczy całej partii towaru- ceny za partię towaru, którego szkoda dotyczy oraz obejmuje wyłącznie skutki umyślnie zawinionych zachowań.

7.2. Winkhaus nie odpowiada ponadto za utracony zysk lub szkody pośrednie, w tym za przerwę w produkcji, wstrzymanie dostaw, przestój pracy pracowników ani za inne koszty pośrednio lub bezpośrednio z tym zawiązane.

7.3. Roszczenia klienta z tytułu niezgodności towaru z umową wygasają po upływie roku od momentu wydania towaru przez Winkhaus.

7.4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z nie wykonania swojego zobowiązania w zakresie, w jakim naruszenie wynika z siły wyższej. Za siłę wyższą strony uważają w szczególności
zdarzenia takie jak mobilizacja wojskowa, działania wojenne, szkody pożarowe, za które umawiające się strony nie ponoszą odpowiedzialności, powodzie, ograniczenia w dostawach energii elektrycznej lub gazu do miejsc pracy i przedsiębiorstw, epidemie i pandemie.

7.5. Jeżeli dostawy są realizowane zgodnie z rysunkami lub innymi informacjami dostarczonymi przez klienta i jeżeli narusza to prawa własności przemysłowej osób trzecich, klient pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za skutki takich naruszeń oraz zwolni Winkhaus z wszelkich roszczeń osób trzecich. Ponadto Winkhaus nie odpowiada w takim przypadku za zgodność towaru z założonym przez klienta przeznaczeniem, a jedynie za wykonanie w sposób zgodny z projektem.

7.6. Dostawy i usługi są objęte zastrzeżeniem, że nie ma przeszkód do realizacji ze względu na przepisy krajowe lub międzynarodowe, w szczególności przepisy dotyczące kontroli eksportu, a także embarga lub inne sankcje. Dotyczy to również klienta w przypadku wysyłki eksportowej lub związanego z importem możliwego transferu towarów. W przypadku eksportu, transferu lub importu przez klienta, klient zobowiązuje się – w odpowiednim zakresie – do przestrzegania wszystkich przepisów polskich i europejskich, a także wszystkich innych krajowych lub międzynarodowych przepisów dotyczących kontroli eksportu, a także embarga i innych sankcji.

7.7. Klient zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Winkhaus wszelkich informacji i dokumentów wymaganych do eksportu, przekazania lub importu (np. deklaracja miejsca docelowego). Opóźnienia spowodowane kontrolami eksportowymi lub procedurami zatwierdzania spowodują unieważnienie terminów i czasu dostaw. W przypadku nieudzielenia niezbędnych zezwoleń lub niedostarczenia przez klienta niezbędnych dokumentów lub informacji po wyznaczeniu odpowiedniego terminu, firma Winkhaus ma prawo odstąpić od umowy w odniesieniu do wadliwych części. Roszczenia odszkodowawcze klienta są w tym zakresie oraz z powodu wyżej wymienionych naruszeń terminów wykluczone.

7.8. Spółka Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem grupy Winkhaus i jako taka podlega ustawowemu katalogowi obowiązków LkSG – niemieckiej ustawy o należytej staranności przedsiębiorstw w celu zapobiegania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw. Grupa Winkhaus traktuje te obowiązki bardzo poważnie. Z tego powodu Grupa Winkhaus wdrożyła mechanizmy kontrolne, które pozwalają na wczesnym etapie identyfikować potencjalne zagrożenia, badać potencjalne naruszenia i im przeciwdziałać. Wszyscy dostawcy są zobowiązani do przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska oraz do dostarczania na żądanie odpowiednich informacji, w tym na temat własnych łańcuchów dostaw, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem. Winkhaus zastrzega sobie prawo do skorzystania z odpowiednich uprawnień kontrolnych i audytowych w przypadku uzasadnionych powodów w celu zapewnienia, że wymagania LkSG są uwzględniane z odpowiednim stopniem ochrony.

7.9. Grupa Winkhaus postawiła sobie za cel we wszystkich procesach zakupu i składania zamówień z dostawcami, by odpowiednio uwzględniać zrównoważone tworzenie wartości zasobów i ochrony środowiska oraz uwzględnienie ich w decyzji o udzieleniu zamówienia.

8. ZAKAZ REEKSPORTU ZGODNIE Z KLAUZULĄ ROSYJSKĄ


8.1. Klient nie będzie bezpośrednio ani pośrednio sprzedawać, eksportować ani reeksportować towarów objętych zakresem Artykułu 12g Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 do Federacji Rosyjskiej ani do użytku w Federacji Rosyjskiej.

8.2. Klient dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że cel określony w punkcie 8.1 nie zostanie zakłócony przez osoby trzecie w szerszym łańcuchu dostaw, w tym potencjalnych odsprzedawców.

8.3. Klient ustanowi i będzie utrzymywał odpowiedni mechanizm monitorowania w celu identyfikacji zachowań stron trzecich w szerszym łańcuchu dostaw, w tym potencjalnych odsprzedawców, które mogłyby zakłócić realizację celu określonego w punkcie 8.1.

8.4. Każde naruszenie przez klienta postanowień ust. 8.1, 8.2 lub 8.3 stanowi istotne naruszenie ważnego postanowienia Umowy, a Winkhaus jest uprawniony do podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych, w tym w szczególności do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.

8.5. Klient przyjmuje do wiadomości, że naruszenia dotyczące reeksportu do Rosji muszą być zgłaszane właściwym organom. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Winkhaus o wszelkich problemach w stosowaniu pkt 8.1, 8.2 lub 8.3, w tym o wszelkich istotnych działaniach osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić osiągnięcie celu określonego w pkt 8.1. Na żądanie Winkhaus, klient jest zobowiązany do przekazania w terminie dwóch tygodni informacji dotyczących przestrzegania obowiązków wynikających z pkt 8.1, 8.2 i 8.3.

9. ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI


9.1. Prawo własności przechodzi na klienta najwcześniej z chwilą zapłaty całkowitej ceny za ten towar.

9.2. Datą dokonania zapłaty jest data wpływu należności na konto Winkhaus.

9.3. Do chwili zapłaty za towar Winkhaus pozostaje jego właścicielem również w przypadku przetworzenia, zmieszania lub łączenia produktów Winkhaus z innymi produktami.

9.4. Na żądanie Winkhaus klient jest zobowiązany do powiadomienia swojego klienta o prawie własności oraz do przekazania Winkhaus informacji i dokumentów niezbędnych do dochodzenia wobec klienta praw Winkhaus, związanych z własnością towaru. Winkhaus jest też uprawniony do powiadomienia nabywcy klienta o prawie własności.

9.5. Jeżeli osoby trzecie roszczą sobie prawo do towaru objętego prawem własności Winkhaus lub dochodzą go, klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Winkhaus o tym fakcie w formie pisemnej.

9.6. Na żądanie Winkhaus klient przekaże Winkhaus wykaz towarów, nie opłaconych i stanowiących własność Winkhaus, wraz ze wskazaniem miejsca położenia tego towaru i informacji, czy towar został przetworzony/ złączony z innym towarem i czy został dostarczony innemu podmiotowi.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1. Winkhaus posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

10.2. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Winkhaus na piśmie o wszelkich zmianach własności, formy prawnej firmy lub innych okolicznościach mających wpływ na jego sytuację finansową, jak również o zmianie siedziby lub adresu.

10.3. Winkhaus występuje w Bazie Danych Odpadowych (BDO) pod numerem 000107278.

10.4. Postanowienia niniejszych OWU nie znajdują zastosowania do konsumenta ani do przedsiębiorcy na prawach konsumenta w zakresie punktów 5.2, 5.3., 5.4, 5.5., 5.8., 5.10. oraz w przypadkach, kiedy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynikają inne uprawnienia.

10.5. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla sporów z klientem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Winkhaus, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

10.6. Do wszystkich umów, w których zawarte są niniejsze OWU, jak również do samych OWU, stosuje się prawo polskie z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

10.7. Niniejsze ogólne warunki zostały pierwotnie sporządzone w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Umowy na język inny niż polski są dokonywane wyłącznie w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych i/lub w celach informacyjnych. W przypadku pytań interpretacyjnych i/lub sprzeczności rozstrzygająca jest wyłącznie wersja polska.

10.8. Klauzule informacyjne RODO są dostępne w szczególności na stronach internetowych: https://www.winkhaus.pl/pl/RODO oraz https://www.winkhaus.pl/pl/ochrona-danych.

10.9. OWU w niniejszej wersji obowiązują od dnia 23 kwietnia 2024 r.

Ogólne Warunki Umowne spółki Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PDFI599 KB