Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca Winkhaus Polska Beteiligungs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rydzynie, osiągającej przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W trakcie roku podatkowego trwającego od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 Winkhaus Polska Beteiligungs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadziła działalność gospodarczą w związku z którą:

1. nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej,
2. nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane,
3. nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w formie uregulowanej, w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie
podatków będących we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, jednakże pozostawała w kontakcie z właściwymi organami podatkowymi za pośrednictwem korespondencji
elektronicznej, listowej oraz telefonicznej w celu monitorowania bieżących rozliczeń
poszczególnych podatków,
4. nie składała wniosków o wydanie:
- ogólnej interpretacji podatkowej,
- interpretacji przepisów prawa podatkowego,
- wiążącej informacji stawkowej,
- wiążącej informacji akcyzowej,

wystąpiła jako zainteresowana niebędąca stroną postępowania we wniosku wspólnym o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 28b ust. 2 oraz art. 86
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.105 t.j. z dnia 26.08.2011 r. ze zm., dalej: „ustawa o VAT”); art. 44 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1 t.j. z dnia 11.12.2006 r. ze zm., dalej: “Dyrektywa”); art. 10 oraz art. 11
Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE (Dz.U.UE.L.2011.77.1 t.j. z
dnia 23.03.2011 r. ze zm., dalej: “Rozporządzenie”)

5. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art.
11j ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji
podatkowej,
6. stosowała następujące zasady, procesy oraz procedury podczas realizacji zobowiązań publicznoprawnych wynikających z obowiązków podatkowych:
- bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa,
- unikanie agresywnej strategii podatkowej i jej sztucznego kreowania,
- terminowe składanie sprawozdań, informacji i deklaracji oraz uiszczanie podatków zgodnie z odpowiednimi regulacjami,
- dochowanie należytej staranności podczas weryfikacji swoich kontrahentów i partnerów biznesowych,
- unikanie transakcji niemających gospodarczego uzasadnienia,
- podejmowanie decyzji w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego,
- monitorowanie zmian w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów poprzez zapewnienie materiałów dydaktycznych i
prenumerat specjalistycznych dla pracowników działu księgowego,
- zapewnienie szkoleń w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej wiedzy podatkowej dla Głównego Księgowego oraz pracowników działu księgowego,
- w razie potrzeby korzystanie z usług doradców zewnętrznych w celu rozwiązania bieżących problemów podatkowych,

7. realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalanych na podstawie
ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, szczegóły tych transakcji
zostały opisane w składanej przez Spółkę dokumentacji cen transferowych.

W imieniu Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o. o. sp. k.

Do pobrania

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

PDFI332 KB

Pobierz

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

PDFI296 KB

Pobierz