Informacje RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁKI WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Niniejsza Polityka Prywatności stanowi klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje przypadków przetwarzania danych osobowych, związanych z zakupami w sklepie internetowym Winkhaus oraz używaniem innych funkcjonalności sklepu internetowego, jak również nie obejmuje przypadków przetwarzania danych osobowych, związanych z korzystaniem z innych serwisów internetowych Winkhaus. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego są zawarte w dokumencie Polityka prywatności ochrona danych osobowych i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.winkhaus.pl, znajdującym się pod linkiem https://sklep.winkhaus.pl/polityka_prywatnosci

Z kolei informacje na temat przetwarzania danych w związku z funkcjonowaniem naszych stron internetowych i serwisów internetowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności ochrona danych osobowych i warunki korzystania z serwisów internetowych Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rydzynie, znajdującego się pod linkiem https://www.winkhaus.com/pl-pl/polityka-prywatnosci

I. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?


Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest:

Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rydzynie
Adres: 64-130 Rydzyna, ul. Przemysłowa 1
NIP 6970011183
Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000316790

Komplementariusz - Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z o.o. z siedzibą w Rydzynie
Prezes Zarządu komplementariusza: Janusz Rodzki
Prokurent Maciej Matella

Telefon: +48 65 52 55 700
E-mail: winkhaus@winkhaus.pl

Ustanowiliśmy w naszym przedsiębiorstwie inspektora ochrony danych osobowych. Jest nim:
Marzena Jakimowicz
Inspektor danych osobowych
Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

E-mail: iodo@winkhaus.pl

II. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Winkhaus Polska Beteiligungs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?


Zbieramy Państwa dane, aby móc kontaktować się z Państwem w celach biznesowych (od zainicjowania umowy aż do zawarcia umowy). W zależności od fazy naszego kontaktu istnieją różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit B RODO). Jest to zazwyczaj umowa sprzedaży towaru, umowa dostawy lub inna umowa. Umowa nie musi mieć formy pisemnej i może znajdywać odzwierciedlenie w wystawionej fakturze VAT lub paragonie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, ewentualnego złożenia oferty i wykonania innych czynności przedumownych, jak również w celu realizacji uprawnień umownych, np. gwarancyjnych czy w celu dochodzenia roszczeń, związanych z umową.

Przetwarzanie danych w związku z obsługą umów i czynnościami przedumownymi odbywa się również poprzez tworzenie wewnętrznych baz danych w programach informatycznych, na których pracujemy, w tym programie do księgowania.

Do kontaktów mogą być przypisane dane dynamiczne, takie jak wpisy historii, służące jako dowód i podstawa informacyjna np. dla konsultacji.

W związku z zawartą umową lub czynnościami przedumownymi przetwarzamy takie dane osobowe jak w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer kontaktowy, numer NIP.

Ponadto w niektórych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. A RODO), dotyczy to w szczególności:
wysyłania firmowej gazety Winkhaus Serwis w wersji papierowej; w tym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail. W przypadku osób, o których mowa w gazecie, przetwarzamy również dane w zakresie wizerunku i stanowiska pracy;
prezentacji Państwa firmy w wykazie firm serwisowo- montażowych Winkhaus Polska https://sklep.winkhaus.pl/pl/storepickup lub w wykazie dystrybutorów zabezpieczeń dostępnej na stronie Winkhaus Polska https://www.winkhaus.com/pl-pl/dostawcy. W tym przypadku przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu e-mail i ewentualnie inne dane, podane przez Państwa w stosownym formularzu. Dane osobowe, zamieszczane w wykazach, są umieszczane na stronach internetowych, wskazanych powyżej i są powszechnie dostępne;
wypełnienia ankiety klienta, badania rynku. W tym przypadku przetwarzane są dane osobowe w zakresie numeru klienta, nazwy firmy (w tym imienia i nazwiska) oraz adresu e-mail, ewentualnie inne dane, podane przez Państwa w stosownym formularzu.
Swoją zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie, bezpłatnie i oddzielnie dla każdego kanału komunikacji. W tym celu należy kliknąć opcję „Wyrejestruj” na końcu każdego e-maila lub przesłać nam krótką wiadomość. W przypadku cofnięcia zgody legalność przetwarzania danych ze względu na zgodę do momentu jej wycofania pozostaje bez zmian. Dane są przechowywane tak długo, aż wycofają Państwo swoją zgodę.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa uzasadnionego interesu - ochrony Państwa żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 lit. D RODO) w celu:
udziału naszych klientów i kontrahentów szkoleniach, organizowanych przez Administratora, webinarach lub innych wydarzeniach, przygotowania i wydania dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu lub wydarzeniu. W tym zakresie przetwarzamy dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, a jeżeli jest to potrzebne z uwagi na charakter wydarzenia, danych adresowych, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, zdjęcia (wizerunku), wyksztalcenia, zawodu, imion rodziców.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w celu:
dochodzenia roszczeń, podejmowania działań o charakterze windykacyjnym. W tym zakresie przetwarzamy dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, numeru NIP, numeru PESEL;
ochrony finansowej poprzez sprawdzanie wypłacalności klientów/kontrahentów lub ubezpieczenie wierzytelności,
monitorowania obrazu na terenie naszego przedsiębiorstwa. W tym zakresie przetwarzamy dane osobowe w zakresie wizerunku.
Firma Winkhaus przestrzega zasad unikania danych i minimalizacji ilości danych w związku z realizowanymi celami przetwarzania, uwzględniając ważne prawnie interesy osób, których dane dotyczą.

III. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?


Podanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zapytań ofertowych.

We wszystkich pozostałych przypadkach, w szczególności w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo odmówić wyrażenia takiej zgody i nie podawać danych osobowych. Wtedy nie będzie jednak możliwe skorzystanie z określonej funkcjonalności czy wydarzenia, którego zgoda dotyczy.

IV. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?


Uzyskujemy je od osób, których dane dotyczą;
Uzyskujemy je również z jawnych rejestrów handlowych (m.in. KRS, CEIDG).

V. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Ustawodawca określił różne obowiązki związane z przechowywaniem i okresami przechowywania. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są usuwane, gdy nie są już wymagane do realizacji umowy ani w innych uzasadnionych celach. Dane zostają usunięte, gdy cele, dla których zostały zapisane, przestały obowiązywać. Szczegółowe okresy przetwarzania zależą od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych:
dane osobowe, pozyskanie w związku z zawartą z umową lub czynnościami przedumownymi, w szczególności w związku z zakupem towaru (zawarciem umowy sprzedaży/ dostawy lub innej umowy) lub zakupem przez naszą spółkę towarów lub usług - są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron, jednak nie krócej niż 5 lat (z uwagi na przestrzeganie przepisów prawa, w tym ordynacji podatkowej, nakładających obowiązek przechowania dokumentów lub danych),
dane osobowe, przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzamy do czasu wycofania zgody,
dane osobowe, przetwarzane na podstawie Państwa uzasadnionego interesu - ochrony Państwa żywotnych interesów - są przetwarzane przez okres trwania tego interesu,
dane osobowe, przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora są przetwarzane przez okres trwania tego interesu,
dane osobowe, związane z monitorowaniem obrazu na terenie przedsiębiorstwa przechowujemy przez okres maksymalnie 3 miesięcy od chwili dokonania nagrania.

VI. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu w szczególności następujące prawa:
prawo dostępu do własnych danych osobowych - możliwość uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, ze wskazaniem zakresu przetwarzania,
prawo do sprostowania - w przypadku, kiedy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do uzyskania kopii własnych danych osobowych, jakie są przetwarzane tzn. do wydania zapisanych danych dotyczących Państwa w ustrukturyzowanej formie,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Dane osobowe będą mimo to dalej przetwarzane, jeśli pomimo cofnięcia zgody nadal będzie istniała podstawa prawna do ich przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych z uwagi na swoją szczególną sytuację oraz względem marketingu bezpośredniego,
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Państwa zdaniem brak podstaw do przetwarzania danych, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli,
prawo do bycia powiadomionym - mają Państwo prawo uzyskać informację o naruszeniach danych osobowych, takich jak na przykład wyciek danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

VII. Czy przekazujemy Państwa dane innym firmom (podmiotom)?


W żadnym wypadku nie sprzedajemy Państwa danych ani co do zasady nie przekazujemy ich stronom trzecim poza grupę przedsiębiorstw Winkhaus.

Dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom, które z nami współpracują, świadcząc usługi wspomagające nasz przedmiot działalności lub które są z nami powiązane, są to w szczególności: firmy kurierskie i inni przewoźnicy, firmy zajmujące się obsługą informatyczną, kancelarie prawne. W takich przypadkach dostęp do danych osobowych nie jest celem zlecenia/ innej umowy, ale nie może być wykluczony.

VIII. Czy przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IX. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?


Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa.

X. Zmiany w polityce prywatności


Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym pod adresem www.winkhaus.com.pl w zakładce Informacje RODO.

Pliki do pobrania

Informacje RODO

PDFI528 KB